กกต. ประกาศผลสรุปจำนวนส.ส. เขตและส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แล้ว

กกต. ประกาศผลสรุปจำนวนส.ส. เขตและส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แล้ว


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั่วประเทศรวม 400คน และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับรวมทั้งสิ้น100คน


ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้ เป็นการคำนวณ
ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ได้ที่ https://official.ectreport.com/overview

โดยผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั่วประเทศรวม 400คน และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับรวมทั้งสิ้น100คน