ปชช. 90% เห็นด้วย เปลี่ยน ผอ. รพ.จะนะ ชื่นชมการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย

ประชาชนกว่า 90% เห็นด้วย เปลี่ยน ผอ.โรงพยาบาลจะนะ ล่าสุด ชื่นชมการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย การเปิดห้องผ่าตัด

14 มีนาคม 2566 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านวิชาการได้ส่งทีมนักวิจัยในพื้นที่ ติดตามประเมินผล ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ถึงความคิดเห็นต่อการโยกย้าย ผอ.โรงพยาบาจะนะ จังหวัด สงขลา จากนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณ มาเป็นนายแพทย์หมัด หีมเหม และความเห็นในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเป็นการสำรวจความเห็นประชาชนตามหลักวิชาการ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยนักวิชาการอิสระศึกษาในพื้นที่ระหว่างวันที่ 1-13 มีนาคม 2566

ผลการสำรวจพบว่า ประชาชน 90.7 % เห็นด้วย ดีใจเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ประชาชน 7.2 % ไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่สนใจ ขณะที่ ประชาชน 2.1 % อยากให้หมอสุภัทรอยู่ต่อ เท่ากับว่าการตัดสินใจในการบริหารของผู้บริหาากระทรวงสาธารณสุขระดับพื้นที่นั้น ถูกต้อง พิสูจน์ชัดจากความเห็นของประชาชน นอกจากนี้ ประชาชนขอให้มีการพัฒนาโรงพยาบาลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถดูแลรักษาโรคยากๆ ได้เพิ่มขึ้น ให้สามารถผ่าตัด ผ่าท้องคลอด ฟอกไต และไม่ต้องการให้ส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.สงขลา หรือ รพ.หาดใหญ่ โดยเฉพาะโรคที่ควรรักษาได้ในระดับพื้นที่ เพราะการความยากลำบากของญาติที่ต้องตามไปดูแล และสูญเสียค่าใช้จ่ายและรายได้ ต้องการให้พัฒนาโรงพยาบาลจะนะให้ดีขึ้นเทียบเท่าโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งที่พื้นที่อำเภอจะนะมีประชากรจำนวนถึง 108,245 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ทางโรงพยาบาลจะนะได้ผู้อำนวยการคนใหม่ ปรากฏว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย บุคลากรและประชาชนส่วนใหญ่พูดตรงกันว่า ผอ.คนใหม่ใส่ใจงานบริการดูแลประชาชน ล่าสุด มีการเปลี่ยนเปิดห้องผ่าตัดขึ้นอีกครั้ง หลังจากห้องดังกล่าว ถูกใช้เป็นห้องเก็บเวชระเบียนมานาน ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายตามนโยบาย รพ.ใหญ่สนับสนุนรพ.เล็ก โดยรพ.สงขลาก็จัดทีมเข้าไปยกระดับ ยกประสิทธิภาพให้รพ.จะนะ ทำให้สามารถใช้ห้องผ่าตัดได้เต็มที่ สำหรับโรงพยาบาลจะนะนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินศักยภาพแล้วพบว่า สามารถพัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขได้อีกมาก สามารถยกระดับสมรรถนะโรงพยาบาลไปถึงระดับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก