อย. เสริมแกร่งผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เพิ่มโอกาสการแข่งขันสู่ตลาดโลก

อย. เสริมแกร่งผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เพิ่มโอกาสการแข่งขันสู่ตลาดโลก

อย. จัดทีมเสริมแกร่งผู้ประกอบการเครื่องสำอางและ SME เน้นทักษะด้านการจดแจ้งและการขอเอกสารใบรับรองการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้มีความเข้าใจสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสการแข่งขันการส่งออกเครื่องสำอางสู่ตลาดโลก

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีการผลักดัน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการขอเอกสารใบรับรองเพื่อการส่งออกให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

โดยการอบรมที่จัดขึ้นในวันนี้ (วันที่ 3 มีนาคม 2566) เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การยื่นคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การชี้แจงประเด็นคำถามที่พบบ่อยรวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรจากกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการเครื่องสำอางและผู้ที่สนใจ จำนวนประมาณ 200 คน

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจดแจ้งเครื่องสำอางและการขอเอกสารใบรับรองเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น และพบการเกิดปัญหาข้อผิดพลาดที่น้อยลง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเวทีสากลโลกนำไปสู่เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป