"อนุทิน -ศักดิ์สยาม" ประชุม กระทรวงคมนาคม กลั่นกรองงบรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 67

"อนุทิน -ศักดิ์สยาม" ประชุม กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะที่ 3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนา

ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รองประธานกรรมการฯ) ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม


นายอนุทินฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งได้มีการพิจารณากลั่นกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของ 7 กระทรวง 26 หน่วยงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างคำของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 108 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 244,505.6705 ล้านบาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาท) แบ่งเป็น


เป้าหมายที่ 1 จำนวน 11 หน่วยงาน (สปค./ทล./ทช./จท./ทย./ขบ./ขร./สนข./รฟท./รฟม./กทพ.) 88 โครงการ วงเงิน 243,660.1700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.65 โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา/ M81 บางใหญ่ -กาญจนบุรี/ โครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก/ โครงการพัฒนาทาง
และสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์/โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย/ โครงการศูนย์ขนส่งชายแดน จ.นครพนม/ โครงการปรับปรุง
ท่าอากาศยาน 16 แห่ง/ โครงการทางพิเศษสายกระทู้ - ป่าตอง จ.ภูเก็ต /โครงการทางหลวงพิเศษฉลองรัช
ส่วนต่อขยาย ช่วงจตุโชติ - ลำลูกกา/ โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค/ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม และสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เป็นต้น


เป้าหมายที่ 2 จำนวน 15 หน่วยงาน (จท./สศช./สวทช./วว./มว./กรมวิชาการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)/สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ม.พะเยา/ม.เชียงใหม่/ม.บูรพา/ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 20 โครงการ วงเงิน 845.5005 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.35 โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับงาน NSW/ โครงการพัฒนาระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) และเครื่องหมายประจำตัวสำหรับซากสัตว์/ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW/ โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน/ โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์/ การศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย/ โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบรองรับการผลิตชิ้นส่วนและระบบขนส่งทางรางร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)/ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต/ โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ
เพื่อการสอบกลับได้ในการวัดสำหรับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย/ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ทางทะเล (LSPs) ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม เป็นต้น

นายอนุทินฯ กล่าวตอนท้ายว่า ได้มีข้อสั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1. การพิจารณาโครงการของทุกหน่วยงาน จะต้องมีความพร้อมในทุกมิติ เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต้องพร้อมดำเนินการทันที
2. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นตัวชี้วัด
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
3. การจัดทำงบประมาณขอให้หน่วยงานพิจารณาความคุ้มค่านอกเหนือจากการคุ้มทุนของการลงทุน
โดยให้คำนึงถึงความคุ้มทุนของผู้ประกอบการในการขนส่ง และต้นทุนของการดำรงชีวิตของประชาชน การเดินทางขนส่งมวลชน ตลอดจนการสร้างรายได้กลับคืนมาสู่ประเทศในรูปแบบของ ภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

การสร้างแรงงาน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้สนับสนุนโครงการ อย่างเช่นโครงการ Landbridge ที่สามารถทำให้เกิดความขยายตัวของการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อ ASEAN โดยใช้เงินลงทุนของรัฐลดลง สามารถใช้วิธีการร่วมมือร่วมทุนกับภาคเอกชนได้ เพราะนอกจากเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นการสร้างอุตสาหกรรมหลังท่าเพิ่มเติมภายในประเทศ
นายศักดิ์สยามฯ กล่าวตอนท้ายว่าเพิ่มเติมการพิจารณาควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับ Climate change
และความปลอดภัยด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำสรุปข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 ตามขั้นตอนต่อไป