"ศักดิ์สยาม" เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ของกระทรวงคมนาคม

"ศักดิ์สยาม"ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม  และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม 
 
การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49) โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 77,448.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42.47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ซึ่งมากกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 ร้อยละ 7.80 (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 34.67) และหากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 22,757.87 ล้านบาท (ร้อยละ 7.20) 
 
สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 7,749 รายการ วงเงิน 80,722.76 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่ง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 ลงนามในสัญญาแล้ว 7,666 รายการ วงเงิน 78,356.40 ล้านบาท (ร้อยละ 97.07 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร) และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญา    ให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น 
 
งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 89,289.87 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) จำนวน 36,419.97 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 45,096.28 ล้านบาท (ร้อยละ 123.82 ของแผนเบิกจ่ายสะสม) หากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 2,549.63 ล้านบาท (ร้อยละ 9.17) 
 
ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว