“ศักดิ์สยาม” ให้อัครราชฯทูตออสเตรีย เยี่ยมคารวะ และหารือ ความร่วมมือการคมนาคมไทย

“ศักดิ์สยาม” ให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมในประเทศไทย 
 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. Günther Sucher อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือในประเด็นการสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมในประเทศไทย โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมหารือด้วยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
 
 
นายศักดิ์สยาม กล่าวถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยตามมติของนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการสำคัญภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ (๑) แผนพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงคมนาคม ๒๕๖๕-๒๕๘๐ (MOT EV Development Plan 2022-2037) (๒) การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว จำนวน ๑๑ เส้นทาง จากทั้งหมด ๑๔  เส้นทาง (๓) การบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง และ (๔) โครงการ Landbridge ที่มีการบูรณาการแผนพัฒนารถไฟทางคู่และรถไฟทางเร็วสูงทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเส้นทางคมนาคม (Hub) ของอาเซียน 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ (Traffic Solutions) จากบริษัท ATC Austrian Technology Cooperation นำโดย Mr. Tino Terraneo ประธานกรรมการบริษัท ATC และบริษัท Doppelmayr Seilbahnen นำโดย Mr. Martin Ladner ผู้บริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Mr. Josef Auer ที่ปรึกษาบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าต่อร่างผนวกของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย