สยามโพสต์ siampost


ห้ามรับน้อง ป้องกันโควิด

Blog Single
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบุว่า
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยดีขึ้น รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื่องแล้ว 3 ระยะ และได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ซึ่งมีการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังนั้น กระทรวงฯ จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
.
1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ตามที่ศคบ. กำหนด ได้แก่
.
1.1 มาตรการคัดกรองเบื้องต้น จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้ควบคุมการเข้า - ออกสถานที่ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
.
1.2 มาตราการด้านสังคม รักษาระยะห่างหางสังคม (Social distancing) โดยต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1 - 2 เมตร จัดระบบที่นั่งเรียนยืนโต๊ะเก้าอี้และจัดระบบพื้นที่รอคิวให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด กรณีห้องปรับอากาศให้ไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
.
1.3 มาตรการด้านสุขลักษณะสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์อย่างเพียงพอ
.
1.4 มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 จัดทำระบบติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักที่ผ่านการฝึกอบรมให้ทำหน้าที่แนะนำ ตรวจตรา และควบคุม การกำกับตามมาตรการ
.
2. การเปิดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และแบบออนไลน์ผสมผสาน ปรับลดเวลา ปรับเวลา หรือสลับวันเรียน หรืองดการเรียนการสอนบางรายวิชา จัดการเรียนวิชาภาคสนาม ปฏิบัติการนอกสถานที่ และการฝึกงานให้เหมาะสม
.
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น กิจกรรมรับน้อง การปฐมนิเทศ เป็นต้น กรณีที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากควรยกเลิก
.
3.ให้บุคลากรในหน่วยงานภายในกระทรวง ควรกลับมาทำงานในหน่วยงานเป็นปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีมาตรการดูแลอาคารสถานที่ตามข้อ 1
.
4.ในส่วนของงานวิจัยและการให้บริการวิชาการนอกพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันอุดมศึกษา ของหน่วยงานในกระทรวงฯ และมาตรการในพื้นที่นั้นๆ โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
.
5. หลีกเลี่ยงการเดินทางต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของ ศบค.
.
ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคที่ ศบค. กำหนด